Monthly Archive: February 2014

Tezkija e Shejkh Ahmed en-Nexhmit për Abdullah en-Nexhmi

Tezkija e Shejkh Ahmed en-Nexhmit për librin e Abdullah en-Nexhmit  Burimi: “Seb’une Meseleh Muhimmeh fi Sijam,” (Shtatëdhjetë çështje të rëndësishme  rreth agjërimit), fq. 1   Të gjitha lavditë i takojnë Allahut, të Vetmit. Lëvdata...

Prezantim me shejkh Abdullah en-Nexhmi

Atë që e udhëzon Allahu ska kush që ta humbë dhe kush humb nuk ka udhëzues për të. Dëshmoj se se nuk të Adhuruar me të drejtë përveç Allahut dhe dëshmoj se Muhamedi është...

Shejkh Husein esh-Sharai

Shkruajtesi i temes: Ebu Abdul Uedud Ijsa El Bejdauij El Muntedij: Minberut tezkijatis selefijeh. Pergjigje: Tezkija e Shejkhut te nderuar Abdul’Aziz El Burai per Shejkh Husejn Esh Shara’i -Allahu i ruajte te dy-. Allahu i...

KUJDESTARI PËR MARTESE – SHEJKH ABU HAZIM EL KAHIRI

Pyetje: Pyetja tjetër thotë: një vëlla selefij dëshiron të propozojë për martesë një motër selefijeh, porse babai i saj është Sufij, ka bidate të kufrit, dhe vëllezërit e saj janë bidatçijtë përveç më i...