Shejkh Husein esh-Sharai

Shkruajtesi i temes: Ebu Abdul Uedud Ijsa El Bejdauij El Muntedij: Minberut tezkijatis selefijeh.

Pergjigje: Tezkija e Shejkhut te nderuar Abdul’Aziz El Burai per Shejkh Husejn Esh Shara’i -Allahu i ruajte te dy-.

Allahu i dhente begati Shejkhut tone Abdul’Aziz El Burai ne aktivitetin e tij thirres, dhe prej ketij fruti te begate eshte Shejkhu Husejn Esh Sharai. Me te vertete e njohim qe ne vegjeline e tij dhe qe nga femijeria e tij e hershme dhe eshte (vazhdon te jete) ne sunnet, mesoi permendesh kur’anin perafersisht ne moshen 14 vjecare .
Me pas u perpoq me mesimin permendesh te teksteve, dhe prej ketyre jane:

“El erbeunen neueijeh”

“Umdetul ahkam”“Rijadus salihin”

“Bulugul meram”

“Dhe shume prej haditheve te dy librave te sakte te cilat i jep mesim Shejkhu yne dhe degjohen me sened”

“El Bejkunijeh”

“Elfijetul Iraki”ne hadith

“Teksti i “El Axhrumijeh”

“Elfijetu lbn Malik”ne gjuhe

“Kitabut teuhid”

“Keshfush shubuhat”

“Teksti i Tahauijes”

“Ed dururul behijeh fil mesailil fik’hijeh”i Sheukanit

“Kasidetu Ebi Is’hak El Leberij”

Ai ka disa tehkikate (verifikim hadithesh) dhe shkrime, i nxjerrte Allahu sa me shpejt.

Kjo eshte ajo cfare une prezentova me te shpejte , dhe une e di se do te qortohem prej tij porse kjo eshte per ate qe thote se markezi Hubejsh nuk ka nxjerre qofte edhe nje nxenes te dobishem.

تزكية فضيلة الشيخ عبد العزيز البرعي للشيخ حسين الشراعي حفظهما الله – منابر سُبُل الهدى السلفية – http://m-sobolalhoda.net/salafi/showthread.php?p=8218

Perktheu Ahmed Sulmina.

You may also like...